10% korting op je eerste bestelling? Gebruik de code carniveaux10

Levering- en algemene voorwaarden Carniveaux.nl

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Carniveaux: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, Carniveaux.nl gevestigd te Bergeijk;

Wederpartij: Iedere partij, waaronder begrepen natuurlijke personen, die al dan niet bedrijfsmatig handelen, dan wel rechtspersonen, aan wie Carniveaux.nl een aanbieding doet, een offerte uitbrengt, dan wel van wie Carniveaux.nl een aanbieding of offerte ontvangt, dan wel met wie Carniveaux.nl een overeenkomst sluit;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf;

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Carniveaux.nl en de wederpartij wordt gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Carniveaux.nl te noemen hierna: “Carniveaux”, gevestigd te Bergeijk, [5571HD] aan de Burgemeester Magneestraat 20, kamer van koophandel nummer: 17033677, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de overeenkomst die wordt gesloten en de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, dan gelden de bepalingen van de overeenkomst.
 4. Algemene voorwaarden gehanteerd door de wederpartij worden uitdrukkelijk door Carniveaux van de hand gewezen. De voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen, offerten, opdrachten en/of overeenkomsten tussen Carniveaux en wederpartij. Bedingen waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voor zover zij schriftelijk door Carniveaux zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden door Carniveaux, te enige tijd toegepast of getolereerd ten voordele van wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.
 5. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige, dan wel vernietigde bepaling als geldig te worden aangemerkt.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst met een wederpartij komt tot door middel van aanbod en aanvaarding.
 2. De overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de webshop komt als volgt tot stand. Nadat de wederpartij een product in het winkelmandje heeft geplaatst, de gegevens van de wederpartij zijn ingevoerd, klikt op de knop “Bestelling plaatsen”. De wederpartij dient daarna akkoord te gaan met de volledige vooruitbetaling van de bestelling. Nadat de wederpartij heeft aangegeven akkoord te gaan met de volledige betaling, dient de wederpartij vervolgens de bestelling te betalen. De wederpartij ontvangt na de betaling per mail een bevestiging van de betaling en de geplaatste bestelling. Na ontvangst van de bevestiging van de bestelling door de wederpartij, is de overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4. Prijzen, verzendkosten, verzending en levering

 1. De in de aanbieding/offerte/overeenkomst vermelde prijzen zijn:
  • inclusief BTW tenzij anders aangegeven;
  • Alle prijzen zijn in Euro’s;
  • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is Carniveaux niet aansprakelijk.
 2. In de overeenkomst/offerte, is eveneens aangegeven wat er bij de prijs is ingegrepen en wat niet bij de prijs is ingegrepen.
 3. Alle prijzen die worden vermeld op de website van de webshop zijn inclusief BTW en andere prijselementen. De prijzen worden verhoogd met de verzendkosten, indien deze van toepassing zijn. Voor verzendingen binnen Nederland geldt dat er bij bestellingen van boven € 60,00 per zending geen verzendkosten in rekening worden gebracht.
 4. Eventuele foutieve vermeldingen van prijzen op de website, kunnen Carniveaux niet binden.
 5. De in een aanbieding/offerte/overeenkomst aangegeven levertijd, betreft nooit een fatale levertijd voor Carniveaux. Indien Carniveaux levert na de in de aanbieding/offerte/overeenkomst vermelde levertijd is Carniveaux niet in verzuim. Carniveaux is dan ook niet verplicht enige schade die de wederpartij hierdoor lijdt te vergoeden.
 6. Het is Carniveaux toegestaan om de bestelde producten in delen aan de wederpartij te leveren. Carniveaux bepaalt zelf de omvang van de deellevering.
 7. Indien Carniveaux niet in staat is om de overeengekomen producten te leveren, staat het Carniveaux te allen tijde vrij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Carniveaux daarmee schadeplichtig wordt. “Aan het niet in staat zijn om te leveren”, dient een ruime uitleg gegeven te worden, dit is zeker niet beperkt tot een situatie van overmacht.
 8. In geval van overmacht is het Carniveaux eveneens toegestaan om de overeenkomst te ontbinden. Ook in dat geval is Carniveaux jegens wederpartij niet schadeplichtig.
 9. Wanneer Carniveaux niet in staat is om te leveren, al dan niet door overmacht, kan zij, naast ontbinding van de overeenkomst, er ook voor kiezen de levering op te schorten tot aan het moment dat zij wel in staat is om uitvoering te geven aan de overeenkomst en dus de goederen te leveren mits dit binnen redelijke tijd mogelijk is..
 10. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, iedere omstandigheid die buiten de directe invloedsfeer van Carniveaux valt, waardoor Carniveaux niet in staat is de overeenkomst na te komen en nakoming in redelijkheid ook niet meer van Carniveaux kan worden verlangd. Hieronder valt bijvoorbeeld, stakingen in algemene zin, transportproblemen in algemene zin, brand, vorst, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, ziekteverzuim van personeel, ziekteverzuim van ingehuurde derden, bedrijfsstoringen bij Carniveaux of diens leveranciers. Voormelde opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief.
 11. Carniveaux streeft ernaar de bestelling die is gedaan via de webshop binnen 2 werkdagen aan de consument te leveren. Indien de bezorging vertraagd is, dan wel indien een bestelling niet geheel kan worden geleverd, ontvangt de consument daar binnen 14 dagen nadat de bestelling is geplaatst, bericht van. Betreft het een bestelling die is gedaan door een consument, dan kan de consument op dat moment de koopovereenkomst ontbinden.
 12. In geval van ontbinding van de overeenkomst door de consument op grond van het voorgaande lid, zal de terugbetaling plaatsvinden zo spoedig mogelijk en op dezelfde wijze als waarop de betaling heeft plaatsgevonden.
 13. De bestelling wordt geleverd op het adres dat door de wederpartij is vermeld.

Artikel 5. Betaling

 1. De wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel een rechtspersoon die een bestelling plaatst buiten de webshop om, ontvangt bij de geleverde bestelling een factuur, welke binnen veertien dagen na levering betaald dient te worden.
 2. Wederpartij is niet gerechtigd om een beroep te doen op schuldvergelijking/verrekening.
 3. Wederpartij is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling vereist zal zijn. Carniveaux is gerechtigd om bij het in gebreke zijn van wederpartij, 1% rente per maand of gedeelte hiervan in rekening te brengen. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke Carniveaux moet maken om de in gebreke zijnde wederpartij te dwingen zijn verplichtingen na te komen, komen volledig voor rekening van wederpartij. Indien wederpartij een consument is, geldt hiervoor de wet incassokosten.
 4. Alle betalingen dienen te geschieden op een door Carniveaux aan te wijzen rekening.
 5. Plaatst een consument een bestelling via de webshop, dan zal de consument de bestelling direct via iDeal betalen, nadat de consument heeft aangegeven hiermee nadrukkelijk in te stemmen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de producten, gaat pas over op de wederpartij, op het moment dat de wederpartij aan Carniveaux alle kosten welke voortvloeien uit de offerte/overeenkomst, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Carniveaux heeft voldaan.
 2. De wederpartij is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud de zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Carniveaux of een doorCarniveauxo aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Carniveaux haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Carniveaux direct, dan wel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade, alsmede tegen diefstal, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Carniveaux.

Artikel 7. Herroepingsrecht voor de consument

 1. De consument kan binnen de bedenktermijn van veertien dagen na ontvangst van de bestelling, de bestelling annuleren. De consument kan dit doen zonder opgave van redenen. Na afloop van de bedenktermijn kan de bestelling niet meer geannuleerd worden. Bestellingen die na afloop retour gezonden, worden teruggezonden aan de consument. De consument blijft het aankoopbedrag van de bestelling verschuldigd.
 2. De consument zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Ten aanzien van diervoeding geldt dat enkel onaangebroken verpakkingen retour kunnen worden gezonden.
 3. Tijdige verzending van de herroepen bestelling komt voor rekening en risico van de consument. De consument dient de verzendkosten te betalen. De bewijslast van tijdige verzending van de herroepen bestelling ligt bij de consument.
 4. Als de consument de bestelling tijdig herroept voor verzending, zal Carniveaux na ontvangst van de herroeping de betaling die de consument in het kader van de geannuleerde bestelling heeft gedaan, zo spoedig mogelijk en op dezelfde wijze als waarop de betaling heeft plaatsgevonden aan de consument terugbetalen. De eventuele betaalde verzendkosten die de consument heeft betaald worden eveneens door Carniveaux terugbetaald, indien de consument de gehele bestelling annuleerd. Wordt slechts een gedeelte van de bestelling geannuleerd, dan zullen de verzendkosten niet door Carniveaux worden terugbetaald.
 5. De consument kan geen beroep doen op het herroepingsrecht, indien:
  • Een product volgens specificaties van de consument is vervaardigd, op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Carniveaux sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect op enige wijze ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit de koopovereenkomst en het gebruik van de website, tenzij sprake van grove schuld aan de zijde van Carniveaux. Meer in het bijzonder aanvaardt zij in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
  – de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken;
  – het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
  – fouten in de software;
  – het onrechtmatig gebruik van de systemen, waaronder de website door een derde;
  – indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
 2. De aansprakelijkheid in verband met enig product dat door de wederpartij is aangeschaft is beperkt tot de aankoopprijs van dat product of tot het bedrag de verzekering uitkeert. Indien en voor zover onder de verzekering geen uitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van Carniveaux beperkt tot maximaal de aankoopprijs van het product.

Artikel 9. Opschorting en betaling

 1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Carniveaux te leveren producten), of in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie of geheel of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de wederpartij, is hij op grond van deze voorwaarden van rechtswege in verzuim en heeft Carniveaux het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de met wederpartij gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Carniveaux tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 2. Carniveaux heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 9 lid 1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. Carniveaux heeft het recht producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd terug te nemen tegen creditering van de door Carniveaux berekende kostprijs.
 3. In de in artikel 9 sub 1 bedoelde gevallen kan Carniveaux ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct de volledige betaling vorderen van al hetgeen de wederpartij ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Carniveaux in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel 10. Klachten

 1. Indien de consument klachten heeft over het geleverde product dan dient de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk hierover te klagen.
 2. Carniveaux streeft ernaar om na ontvangst van de klacht uiterlijk binnen 14 dagen contact op te nemen om de klacht met de klant te bespreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.